۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
زهرا امیریان
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : انگلیسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
Ethnocentrism and Intercultural Communicative Competence in Iranian EFL Students (the Case of Attitudes Dimension),the 5th ELT conference: bridging theory and practice,ملی,سخنرانی,1398,زهرا امیریان | Detail
Developing Intercultural Communication Skills through Integrated Social Language Tasks,The First ICELS,بین المللی,سخنرانی,1398,زهرا امیریان | Detail
Morphological analysis strategy in English Transparent and Semi-transparent multi-morphemic terms: a case study of iranian high school students,The 4th ELT conference:advances in ELT and applied linguistics,ملی,سخنرانی,1396,مینا کریمی,زهرا امیریان | Detail
Developing Intercultural Communicative Competence in Iranian TEFL Classrooms,The First international English-French conference on Applied Linguistics and Literature,بین المللی,سخنرانی,1395,زهرا امیریان | Detail
Translating idioms in dubbing of animations from English into Persian: the case of Home, Frozen and Brave,International conference on Literature and Linguistics,بین المللی,سخنرانی,1395,ایثار آیینه دار,زهرا امیریان | Detail
Iranian EFL Teachers’ Professional Self-concepts and Teaching Practices Regarding Intercultural Communicative Competence: the case of knowledge dimension,چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان,بین المللی,سخنرانی,1395,زهرا امیریان | Detail
Exploring EFL Readers’ Hypertext Reading Strategies,first international congress of linguistics and foreign literature,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا امیریان | Detail
Dynamism of academic genres and langauge teacher pedagogy,3rd International Conference on Applied Research in Language Studies,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا امیریان | Detail
EAP Students’ Patterns of Vocabulary Learning Strategy Use: The Case of Medical Students,3rd International Conference on Applied Resrach in Language Studies,بین المللی,سخنرانی,1394,مهسا امساکی,زهرا امیریان | Detail
The place of genre in translation studies,National interdisciplinary conference on current issues of English language teaching and learning,ملی,سخنرانی,1393,زهرا امیریان | Detail
Strategies in Cultural Dubbing of the Humorous Parts of a Drama Series: the Case of "Due South", Episode 60,The second national applied research conference on English language studies,ملی,سخنرانی,1393,زهرا شریعتی,زهرا امیریان,عباس اسلامی راسخ | Detail
Study of Attitudes of Students of Linguistics about English in ESP Courses,the first national conference in teaching English, literature and translation,ملی,پوستر,1392,هادی زادهوش,زهرا امیریان | Detail
The issue of genre dynamism and language teacher pedagogy,یازدهمین کنفرانس تلسی,بین المللی,سخنرانی,1392,زهرا امیریان | Detail
Defining the concept of translation competence: communicative and textual sub-competence in focus,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,زهرا امیریان | Detail
The effects of Addressees' gender and age on speakers' degrees of politeness: a case of Persian native speakers,اولین کنفرانس ملی زبانشناسی کاربردی، ادبیات و مترجمی انگلیسی,ملی,سخنرانی,1390,مریم بارحیمی,زهرا امیریان | Detail
Analysis of move schemata,دومین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1387,زهرا امیریان | Detail
Investigating foreign language needs of engineers:A new perspective ti esp courses in iran (a case study,ISSUES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE IN IRAN,ملی,سخنرانی,1385,زهرا امیریان | جزئیات
the place of attitude, values, and motivation in the definition of communicative competence,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,زهرا امیریان | Detail
جستجو:
|
ترجمه عناوین از زبان انگلیسی به فارسی : بر اساس متن شناسی رایس ,کارشناسی ارشد,1398,زهرا امیریان,محمود افروز
یکسان سازی تقویت دقت و روانی نگارش به وسیله الگوسازی تمرین ها با پیچیدگی شناختی متفاوت ,دکتری,1398,منیژه یوحنائی,زهرا امیریان
تاثیر ارزیابی پویای گروهی بر مهارت نوشتن به زبان انگلیسی در فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی,دکتری,1398,زهرا امیریان,منصور توکلی
بررسی ترجمه سبک اهنگ های دوبله شده در انیمیشن ها از انگلیسی به فارسی ,کارشناسی ارشد,1398,محمود افروز,زهرا امیریان
Core Reflection as a way towards Integrating Theoretical Knowledge and Pedagogical Practice in the Iranian Context: the Case of Prospective Language Teachers ,دکتری,1397,منصور توکلی,زهرا امیریان
An Investigation on Personalizing Instructional Materials Based on Students' Interest on Their Interest Level and L2 Reading Comprehension: Triggering Interest in Focus,دکتری,1397,سعید کتابی,زهرا امیریان
Developing Complexity, Accuracy, and Fluency in Spoken English of Iranian EFL Learners: ‎Classroom vs. Online Instruction‏ ‏,کارشناسی ارشد,1397,محسن رضازاده,زهرا امیریان
A comparative study of politeness strategies used in service encounters by Iranian EFL learners vs. English native speakers,کارشناسی ارشد,1396,محمد امیریوسفی,زهرا امیریان
The relationship between classroom environment, teacher behavior, learners' engagement, and state motivation,کارشناسی ارشد,1396,محمد امیریوسفی,زهرا امیریان
Metadiscourse markers in applied linguistics research articles of international ISI journals and Iranian scientific journals,کارشناسی ارشد,1396,زهرا امیریان,محمد امیریوسفی
رابطه بین تمایل به برقراری ارتباط فراگیران ایرانی و ویژگیهای شناختی و شخصیتی آنها,کارشناسی ارشد,1396,زهرا امیریان,منیژه یوحنائی
strategies used in English to Persian translation of idioms in dubbing and subtitling of animations,کارشناسی ارشد,1395,زهرا امیریان,وحید پرورش
تاثیر تکالیف آکادمیک به صورت انفرادی و مشارکتی بر توانایی گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: با تمرکز بر دقت، روانی و پیچیدگی بیان شفاهی,کارشناسی ارشد,1395,منصور توکلی,زهرا امیریان
بررسی تاثیر طراحی پیش تکلیف ساخت یافته و طراحی همزمان بر پیچیدگی و صحت ترجمه نوشتاری فارسی به انگلیسی دانشجویان ایرانی رشته مترجمی زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1395,محمد امیریوسفی,زهرا امیریان
بررسی تاثیر معلم در افزایش تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط در بین فراگیران ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1395,زهرا امیریان,محسن رضازاده
Investigating the Translation of Songs in English-Persian Dubbed Animations for Children,کارشناسی ارشد,1394,زهرا امیریان
EAP Teachers' Familiarity with and Attitudes toward Teaching Reading Strategies (Content Teachers of Nursing vs. Language teachers in focus ,کارشناسی ارشد,1394,زهرا امیریان,منصور توکلی
the impact of group dynamic assessment on translation trainees' translation competence development: an interactionist approach to dynamic assessment,کارشناسی ارشد,1394,منصور توکلی,زهرا امیریان
A Study of Marilynne Robinson’s Fiction from the Perspective of Ethical Criticism,کارشناسی ارشد,1394,حسین پیر نجم الدین,زهرا امیریان
An Investigation of Cognitive Radial Categories of Metaphorical Application of Head Body Parts in Translation of Political Speeches,کارشناسی ارشد,1393,اکبر حسابی,زهرا امیریان
The Acceptibility of Political Science Words Approved by the Academy of Persian Language and Literature among MA Students of English Translation, English Literature, and Politicla Science,کارشناسی ارشد,1393,اکبر حسابی,زهرا امیریان
English Translation Students’ Vocabulary Learning Strategies: A Comparative Study of MA and BA, Good and Poor, Male and Female Students,کارشناسی ارشد,1393,زهرا امیریان,اکبر حسابی
The Effect of Taskbased Language Teaching on the Reading Proficiency of ESP Students (the Case of Students of Medicine),کارشناسی ارشد,1393,زهرا امیریان,اکبر حسابی
Investigating Translation Competence in iranian Novice and Professional Translators (‘Communicative and Textual Sub-competences’ in Focus),کارشناسی ارشد,1393,زهرا امیریان,اکبر حسابی
Investigating Students’ Needs and Efficacy of ESP Courses in Iran: The Case of English for Students of Linguistics,کارشناسی ارشد,1393,زهرا امیریان,اکبر حسابی
Investigating translationn competence in Iranian novice and professional translators (communicative and textual subcompetences in focus),کارشناسی ارشد,1393,زهرا امیریان,اکبر حسابی
A Contrastive Study of Translation Strategies in Literary and Philosophical genres by Two Contemporary Translators: Najaf Daryabandary and Hassan Kamshad,کارشناسی ارشد,1392,زهرا امیریان,اکبر حسابی
تاثیر دانش فرهنگ زبان مبدا بر ترجمه معنای ضمنی : بررسی تطبیقی ترجمه‌ی انگلیسی اشعار حافظ توسط مترجمان فارسی زبان و غیر فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1392,زهرا امیریان,حسین وحید دستجردی
راهبردهای سینک (همزمان سازی)، لیپ سینک (همزمانی با حرکت لب ها) و تطبیق فرهنگی در دوبله سریال «به سوی جنوب»در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,1392,عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی,زهرا امیریان
ترجمه کتاب «شکسپیر» ایران و شرق,کارشناسی ارشد,1392,زهرا امیریان,اکبر حسابی
ارزیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,داریوش نژاد انصاری مهابادی,زهرا امیریان
the influence of concept-orinted reading instruction and strategy instruction on reading comprehension and motivation of persian EFL learners ,کارشناسی ارشد,1391,منصور توکلی,زهرا امیریان
استفاده از استراتژی های فراشناختی در درک شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطوح مختلف مهارت: تأثیر آموزش استراتژی ,کارشناسی ارشد,1391,زهرا امیریان,زهره کسائیان
Investigating Frequency ,Appropriacy and Diversity in the Development of Interactive Metadiscourse Resources in the Writingsof Iranian EFL Learners: A Process - Based Approach to Writing,کارشناسی ارشد,1390,منصور توکلی,زهرا امیریان
تاثیر روش های مختلف تدریس بر یکپارچگی متن زبان آموزان :مورد زبان آموزان فارسی زبان سطح متوسط,کارشناسی ارشد,1390,منیژه یوحنائی,زهرا امیریان
بررسی تاثیر عبارات کلیشه ای زبان دوم بر صحت و سلاست گرامری در تکالیف نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1390,منیژه یوحنائی,زهرا امیریان
The Effect of L2 Morphological Awareness on Receptive and Productive Vocabulary Knowledge : A Case of Iranian Intermediate EFL University Students,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,زهرا امیریان
جستجو:
|
English for Students of Tourism Management (1(,تالیف,دانشگاه پیام نور,1395,زهرا امیریان
English for Students of Genetics,تالیف,دانشگاه اصفهان,1395,سارا هاشمی شهرکی,فاطمه عباسیان بروجنی,زهرا امیریان
نسخه‌ی سوم بازاریابی (از محصول به مشتری به روح انسانی){این کتاب به ترجمه خانم دکتر زهرا امیریان ومولفان کتاب اصلی فیلیپ کاتلر ،هرمان کارتاجایا،ایوان ستیاوان می باشند),سایر,آموخته,1394,زهرا امیریان
Intermediate College English,تالیف,دانشگاه شیخ بهایی,1386,فرزانه خدابنده,زهرا امیریان,محمد حسین تحریریان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal