۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
منصور توکلی
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : انگلیسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبانشناسی کاربردی گرایش آموزش زبان,دانشگاه اصفهان,ایران,1378-1382
فوق لیسانس,آموزش زبان انگلیسی,تربیت مدرس-تهران,ایران,1371-1374
لیسانس,آموزش زبان انگلیسی,دانشگاه اصفهان,ایران,1366-1371
جستجو:
|
frequency and diversity of personal metadiscourse across monologic and dialogic modes of academic speech,the 12th international tellsi conference,بین المللی,سخنرانی,1393,javad zare,منصور توکلی | Detail
The Effect of Portfolio Assessment on Students'' achievement in EAP Context,The 3ed conference on Issnes in TEFL in Iran,ملی,سخنرانی,1384,منصور توکلی | Detail
Assessing Oral Ability in EAP Context. ,The fourth International ELT Research Conference Reflecting on insights from ILT Research,بین المللی,سخنرانی,1383,منصور توکلی | Detail
Investigating the Relationship between Performance Testing and Alternative Assessments in Academic Context,Third TELLSI Conference,بین المللی,سخنرانی,منصور توکلی | Detail
Investigating the Relationship between Language Testing and SLA : Toward a Multi-level view of Second Language Assessment,4th Conference on Issues in TEFL in Iran,بین المللی,سخنرانی,منصور توکلی | Detail
جستجو:
|
The Role of Professional Learning Community(PLC) in Novice vs. Experienced Teacher Professional Identity Development in Iran,دکتری,1396,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
The Effect of Acquiring English as A Foreign Language on Persian EFL Learners’ Level of Construal and Psychological Distance ,دکتری,1395,منصور توکلی,سعید کتابی
The Washback Effect of High-stakes Tests on Stakeholders' Perceptions and Behaviors: The Case of the General English Test in the Science and Humanities Ph.D. EntranceExamination in Iran,دکتری,1395,منصور توکلی,حسین وحید دستجردی
The Relationships between Individual Differences(Aptitude, Gender, Motivation, and Level of Proficiency) and Iranian EFL learner's vocabulary Learning Strategy Use: A Think-aloud Protocol Study,کارشناسی ارشد,1395,منصور توکلی,محمدتقی شاه نظری
The Effect of Collaborative and Individual Academic Tasks on Iranian EFL Learner's Speaking Ability: Focusing on Complexity, Accuracy, and Fluency of Oral Productions,کارشناسی ارشد,1395,منصور توکلی,زهرا امیریان
Raising Critical Thinking among EFL Learners through Adoption and Adaptation of the Principles of Critical Applied Linguistics in the Production of Criticality-EnhancingEnglish Teaching Materials,دکتری,1394,منصور توکلی,سعید کتابی
تاثیر آموزش فرامنظورشناسی و تمرین مبنی براطلاعات ورودی بر کارگفت مخالفت در گفتار فراگیران ایرانی زبان انگلیسی: تمرکز بر میزان ارتباط زبانی و تفاوت های فردی,دکتری,1394,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
تاثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و شرح فرا زبانی بر دانش ضمنی و آشکار ساختارهای زبانی در نگارش فراگیران ایرانی زبان انگلیسی: تمرکز بر نوع بازخورد، گونه‌‌ خطای زبانی و تفاوت‌های فردی,دکتری,1394,منصور توکلی,عباس اسلامی راسخ
the relationship between working memory capacity and the noticing of international recasts:the case of morphosyntactic features,کارشناسی ارشد,1394,منصور توکلی,محمد جواد احمدیان
the effect of group dynamic assessment on enhancing the reading comprehension ability of advanced Iranian EFL learners: intensive extensive in focus,کارشناسی ارشد,1394,منصور توکلی
EAP Teachers' Familiarity with and Attitudes toward Teaching Reading Strategies (Content Teachers of Nursing vs. Language teachers in focus ,کارشناسی ارشد,1394,زهرا امیریان,منصور توکلی
the impact of group dynamic assessment on translation trainees' translation competence development: an interactionist approach to dynamic assessment,کارشناسی ارشد,1394,منصور توکلی,زهرا امیریان
تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان‌آموزان,دکتری,1393,منصور توکلی,عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی
The Relationship between Interpersonal and Intra-personalIntelligences and Vocabulary Learning Strategies: The Case ofIranian EFL Learners,کارشناسی ارشد,1393,منصور توکلی,Dr. Saeed Ketabi
بررسی تاثیر تدریس داده بنیاد ، تولید بنیاد و تعاملی بناد بر انگیزه ، مهارت گفتاری، مهارت شنیداری و دستاورد کلی دانش‌آموزان دبیرستانی در ایران,دکتری,1393,عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی,منصور توکلی
the effect of dynamic asswssment on the improvement of iranian SFL learners'writing ability,کارشناسی ارشد,1393,منصور توکلی,سعید کتابی
تاثیر دو حمایت پیش شنود آموزش واژکان و محتوایی تقویت شده بر زیر مهارتهای درک شنیداری یادگیرندگان سطح متوسط,کارشناسی ارشد,1393,محمدتقی شاه نظری,منصور توکلی
Instruction and Reading Samples for Opinion Writing in L1 Persian and L2 English Course Books: An Implication for Critical Contrastive Rhetoric,دکتری,1393,حسین وحید دستجردی,منصور توکلی
تاثیر آموزش خواندن تکنیکی روی درک مطلب فراگیران ایرانی: توجه خاص به آگاهی فراشناختی و مهارت واندن در فراگیران,کارشناسی ارشد,1392,منصور توکلی,عباس اسلامی راسخ
تاثیر بازی‌های چند رسانه‌ای بر فراگیری و یادسپاری ضمنی لغات توسط زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1392,منصور توکلی,سعید کتابی
ارتباط بین هوش عاطفی ، تمایل به برقراری ارتباط در کلاس و نگرش زبان آموزان نسبت به یادگیری زبان: تمرکز بر فراگیران انگلیسی زبان در ایران,کارشناسی ارشد,1392,سعید کتابی,منصور توکلی
به کارگیری هوش هیجانی در ارزیابی پویای درک مطلب در زبان دوم,دکتری,1392,منصور توکلی,سعید کتابی
اهاف و روش های ارزشیابی مستمر زبان آموزان بزرگسال و نوجوان توسط مدرسان زبان انگلیسی در ایران,کارشناسی ارشد,1392,سعید کتابی,منصور توکلی
آموزش زبان انگلیسی به مثابه کنشی شادکامی محور : طراح برنامه‌ای با مداخه شادکامی در آموزش زبان انگلیسی به فراگیران غیر بومی و ارزیابی اثر بخشی آن در ارتقاء شادکامی اصیل در میان زبان آموزان سطح پیشرفته زبان,دکتری,1392,سعید کتابی,منصور توکلی
تاثیر تقویت مواد آموزشی و مواد درسی بسامدنگاری شده بر یادگیری و یادسپاری افعال ترکیبی در زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1392,منصور توکلی,عباس اسلامی راسخ
ارزیابی پویا و کامپیوتری کلمات و عبارات موصولی : مقایسه‌ی مهارت های نوشتن و صحبت کردن,دکتری,1392,حسین وحید دستجردی,منصور توکلی
ارزشیابی اشتباهات در ترجمه استعاره های ادبی : "بررسی موردی داستان یکی بود یکی نبود اثر محمدعلی جمال‌زاده",کارشناسی ارشد,1392,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
بررسی انتقادی تاثیرات آزمون های مهم جهانی : ارائه مدلی بومی برای حرفه ای نمودن مدرسان در دوره های آمادگی پیش از آزمون,دکتری,1391,سعید کتابی,منصور توکلی
توجیه ساختار ابعادی ریز آزمون زبان انگلیسی با اهداف عمومی - تخصصی در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد:نمونه ای از بهسازی ارتقایی آزمون با استفاده از تکنیک تلفیق زدایی مدل راش,دکتری,1391,منصور توکلی,عباس اسلامی راسخ
پذیرفتگی در ترجمه معانی منظوری : مجموعه داستان مترجم دردها و چهار ترجمه فارسی آن,کارشناسی ارشد,1391,حسین وحید دستجردی,منصور توکلی
استراتژی های بازاریابی و گفتمان های تبلیغاتی : استراتژی های استدلالی و فریبانه در آگهی های چاپ شده در ایران,کارشناسی ارشد,1391,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
the effects of aural and written prompts through different online planning conditions on EFL learners writing test performance in terms of complexity, acuracy and fluency: the strategy of concept mapping in focus ,کارشناسی ارشد,1391,منصور توکلی,سعید کتابی
the influence of concept-orinted reading instruction and strategy instruction on reading comprehension and motivation of persian EFL learners ,کارشناسی ارشد,1391,منصور توکلی,زهرا امیریان
translation of verb constructions : a case of persian translation of english acts ,کارشناسی ارشد,1391,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
the effect of mnemonic device on Iranian EAP students vocabulary development (vocabulary depth and size ) ,vocabulary retention, reading comprehension and reading strategy use,دکتری,1391,حسین وحید دستجردی,منصور توکلی
بررسی راهکردهای دخیل در درک اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی در قالب متن صوتی-تصوِری در مقایسه با متن نوشتاری و تاثیر متون مذکور بر یاداوری کوتاه مدت و دراز مدت آنها,دکتری,1391,سعید کتابی,منصور توکلی
تاثیر تدریس بازخوردی با استفاده از ضبط فیلم بر پیشرفت حرفه ای معلمین در ایران: تماشای معلمین در زمان تماشای تدریس خود,کارشناسی ارشد,1391,سعید کتابی,منصور توکلی
Investigating Frequency ,Appropriacy and Diversity in the Development of Interactive Metadiscourse Resources in the Writingsof Iranian EFL Learners: A Process - Based Approach to Writing,کارشناسی ارشد,1390,منصور توکلی,زهرا امیریان
Investigating the role of text genre variability in resolving discourse anaphoric relations : a comparative study of Iranian Advanced learner's performance in L1 and L2,کارشناسی ارشد,1390,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی)بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی متوسط پایین زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه,کارشناسی ارشد,1390,منصور توکلی,سعید کتابی
رابطه میان باورهای فراگیران ،راهکارهای یادگیری شناختی و فراشناختی و درک مطلب متون آکادمیک,کارشناسی ارشد,1390,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
A needs analysis of ESP courses for the students of Arabic Language in Iran: Professors' Perspectives in Focus,کارشناسی ارشد,1390,احمد معین زاده,منصور توکلی
مقایسه دانش زبان شناسی و کاربرد شناسی زبان انگلیسی :مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1390,عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی,منصور توکلی
on the effect of typographicalen hancement and textual glosses on the acquisition of vocabulary through reading by Iranian learners of english,کارشناسی ارشد,1390,azizullah dabaghi,منصور توکلی
Conceptualization of the Semantics of Phrasal Verbs in English as a Foreign Language: A Cognitive Linguistics Perspective,دکتری,1390,احمد معین زاده,منصور توکلی
رابطه بین عقیده ی زبان آموزان ایرانی درباره ی یادگیری به روش حفظی ، استفاده ی آنها از راهبردهای یادگیری واژگان ،و موفقیت آنها در یادگیری واژگان :تحقیقی به روش بلند فکر کردن,کارشناسی ارشد,1390,منصور توکلی,منیژه یوحنائی
بررسی تاثیر طراحی مفهومی و ساختاری همزمان بر تولید شفاهی زبان دوم با تکیه بر مکانیزم های شناختی ،نوع تکلیف آموزشی و تفاوت های فردی,دکتری,1390,منصور توکلی,حسین وحید دستجردی
بررسی تاثیر وجود عوامل فراکلامی بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1390,حسین وحید دستجردی,منصور توکلی
طراحی و بررسی روایی ساختی آزمون توانش هم نشینی,دکتری,1390,منصور توکلی,سعید کتابی
ویژگی های نحوی پارامتر ضمیر انداز در زبان بینابین فارسی زبانان فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ,دکتری,1389,منیژه یوحنائی,منصور توکلی
اثر ارزشیابی بر اساس برنامه آموزشی بر روی یادگیری دستورزبان و خواندن زبان انگلیسی در بین دانش آموزان ایرانی دبیرستان,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,منیژه یوحنائی
ارزشیابی کیفیت ترجمه:رویکردی متن محور در راستای ساخت ابزاری برای ارزیابی,کارشناسی ارشد,1389,داریوش نژاد انصاری مهابادی,منصور توکلی
تاثیر ارزشیابی پرونده ای بر نگارش مقاله دانشجویان ایرانی رشته انگلیسی به عنوان زبان خارجی: روش فرایند مدار,دکتری,1389,منصور توکلی,داریوش نژاد انصاری مهابادی
The Effect of L2 Morphological Awareness on Receptive and Productive Vocabulary Knowledge : A Case of Iranian Intermediate EFL University Students,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,زهرا امیریان
Stance Markers in English and Persian Rsearch Articles of Electrical Engineering: A Contrastive Rhetorical Study,کارشناسی ارشد,1389,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
The Effect of Explicit Strategy Instruction and Task on L2 Oral Production of Iranian Intermediate EFL Learners: Focusing on Complexity, Accuracy, and Fluency,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,حسین وحید دستجردی
The Socio-Cultural and Linguistic Reflections of the Schema of Fate in English and Persian: Focusing on the Reflectionship among Age and Education ,کارشناسی ارشد,1389,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
The Effect of Voice Training on Oral Communication, Motivation and Self-Confidence in Iranian Intermediate EFL Learners,کارشناسی ارشد,1389,احمد معین زاده,منصور توکلی
The Effect of Translation of Test Method Facets (Input and Response) on High and Low-Intermediate EFL Learners' Performance on Reading Comprehension Tests,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,احمد معین زاده
the effects of simuitaneous use of preplanning along Here-and-now Dimension on Fluency, complexity, and Accuracy of Iranian EFL Learners Written Performance,کارشناسی ارشد,1389,عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی,منصور توکلی
The Effects of Individual and Collaborative Planning on Fluency, Complexity, and Accuracy in L2 Written Production of Iranian EFL Learners: Focusing on the Relationship among Planned Conditions, Language Proficiency, and Task Type,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,عباس اسلامی راسخ
An Invistigation of the Distribution and Nature of Metadiscourse Markers in Research Articles,دکتری,1388,منوچهر توانگرریزی,منصور توکلی
On the Effect of Reciprocal Teaching on Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners,کارشناسی ارشد,1388,احمد معین زاده,منصور توکلی
بررسی تاثیر قالب سازی مفهومی همزمان و تکرار کار محوری بر دقت و روانی در تولید شفاهی واژ نحوی توسط زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,زهره کسائیان
The Effect of L1 Literacy Development at Elementary Levels on L2 Mechanics of Writing: A Case of Iranian Young Learners of English,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,دکتر نزاد انصاری
The effect of formal and content schemata on listening comprehension sub-skills: A case of —Iranian EFL students ,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,علیرضا احمدی
A Thorough Investigation of Success and Gender and Iranian EFL Majors’ Vocabulary Learning Strategies,دکتری,1388,سعید کتابی,منصور توکلی
Explicit Vocabulary Instruction and Iranian High School Learners’ Ability to Transfer their Acquired Lexical Knowledge into Reading Comprehension ,دکتری,1388,احمد معین زاده,منصور توکلی
راهبردهای فراگیری واژگان توسط دانشجویان موفق و ناموفق، مذکر و مونـت ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی,دکتری,1388,سعید کتابی,منصور توکلی
The Effect of the Utilization of Electronic Dictionaries on Depth and Breadth of Vocabulary Knowledge: A Case of Iranian EFL Learnes,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,احمد معین زاده
تاثیر استفاده از روش غیر مستقیم متعارف و ابزارهای تسکین روی قبول درخواست در فرهنگ های ایرانی و آمریکایی,کارشناسی ارشد,1388,عباس اسلامی راسخ,منصور توکلی
ارزیابی اثر بخشی دوره های زبان تخصصی در افزایش مهارت ترجمه تخصصی :مطالعه ی موردی واحد درسی زبان تخصصی مهندسی مکانیک ,کارشناسی ارشد,1388,احمد معین زاده,منصور توکلی
The effect of semantic and syntactic treatment on the acquisition of correct stress placement on compound nouns and adjective noun sequences: the case of Iranian Intermediate EFL Learners,کارشناسی ارشد,1388,زهره کسائیان,منصور توکلی
تاتیر افتراقی "توجه" بر فراگیری چگونگی هم نشینی لغات زبان آموزلن ایرانی با عنایت به سطح توانش زبانی آنها و سطح دشواری عبارت های هم نشین,دکتری,1388,منصور توکلی,سعید کتابی
The Talking Body: On the Impacts of Non-Verbal Communication (Body Gestures) on Listening Comprehension Sub-Skills of Advanced Male and Female Learners of English. ,کارشناسی ارشد,1388,سعید کتابی,منصور توکلی
شیوه های آموزشی حروف تعریف معرفه و نکره انگلیسی به زبان آموزان ایرانی:به کارگیری کار و وظیفه در روشهای تدریس ضمنی و صریح آموزش دستو زبان,کارشناسی ارشد,1388,منیژه یوحنائی,منصور توکلی
The effect of the utilization of electronic dictionaries on depth and breadth of vocabulary knowledge :a case of iranian efl learners,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,دکتر معین زاده
بررسی میزان تاتیر یادگیری ضمنی و آموزش صریح بر فراگیری و یادآوری لغات انگلیسی: مطالعه موردی در مورد فراگیران ایرانی زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1388,سعید کتابی,منصور توکلی
The Effect of Task-based Instruction on the Receptive and Oral Productive Acquisition of English Vocabulary: A Case of Iranian Elementary Students ,کارشناسی ارشد,1388,زهره کسائیان,منصور توکلی
the effect of incidental learning and explicit instruction on vocabulary acqisition and retention : a case of iranian EFL learners,کارشناسی ارشد,1388,سعید کتابی ,منصور توکلی
Investigating the Relationship between Second Language Tolerance of Ambiguity and Language Learning Strategy Use across Different Levels of Language Proficiency,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,سعید کتابی
تاثیر شکل گیری سواد آموزی زبان اول در مقطع ابتدایی بر روی مکانیک نوشتاری زبان دوم :مطالعه موردی زبان آموزان جوان ایرانی,کارشناسی ارشد,1388,منصور توکلی,داریوش نژاد انصاری مهابادی
A Contrastive Intercultural Investigation of the Introduction and Discussion Sections of Applied Linguistics Research Articles ,دکتری,1387,زهره کسائیان,منصور توکلی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی دانش ایمیل نویسی در زبان آموزان ایرانی: تاتیر فاصله اجتماعی و صمیمیت بر رسمیت ایمیل های ارسال شده,کارشناسی ارشد,1387,سعید کتابی,منصور توکلی
تاثیر یادگیری تصادفی واژگان بر حفظ و یادگیری آنها توسط زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1387,منصور توکلی,سعید کتابی
رابطه بین عمق و دامنه دانش لغوی و سهولت و موفقیت در استنتاج لغات زبان دوم,کارشناسی ارشد,1387,منصور توکلی,سعید کتابی
The Impact of Motivation and Attitude on Speaking,کارشناسی ارشد,1387,زهره کسائیان,منصور توکلی
The Effect of Contextualization of Language Teaching through Tasks accompanied by Songs on Learning and Retention of Grammar : A case of Iranian EFL Learners,کارشناسی ارشد,1387,منصور توکلی,سعید کتابی
Change of the State Representation of Words in Viewing Instantaueous Speech Texts The Study of the Effect of viewing Different Types of Subtitled VIdeo on the Advanced Learners Performance in State Rating task STR and Active Recall Test,کارشناسی ارشد,1387,سعید کتابی,منصور توکلی
The Differential Roles of Cohesive Devices in Argumentative Writing Produced by Advanced Iranian EFL Learners,کارشناسی ارشد,1387,دتر منوچهر توانگر,منصور توکلی
تاثیر بررسی نقش متفاوت انواع ابزار انسجام در نوشتار استدلالی زبان آموزان پیشرفته ایرانی,کارشناسی ارشد,1387,منوچهر توانگرریزی,منصور توکلی
Field dependence /Independence as a factor affecting performance on listening comprehension sub-skills: the case of Iranian EFL learners,کارشناسی ارشد,1386,زهره کسائیان,منصور توکلی
the effect of different types of corrective feedback on gramatical errors in students' writing: the case of iranian pre-univerity students,کارشناسی ارشد,1386,دکتر کتابی,منصور توکلی
the effect of input enhancement on the acquision of grammatical collocations by Iranian Intermediate EFL Learner,کارشناسی ارشد,1386,دکتر توانگر,منصور توکلی
a piece of cake or hard nut to crack: Ivestigating Intermediate and advace EFl Leaners Performance on diffrent test of Idiom Type,کارشناسی ارشد,1386,دکتر کتابی,منصور توکلی
بررسی ارتباط بین نوع اصطلاح، مهارت زبانی زبان آموزان ایرانی، و عملکرد آنها در آزمون های اصطلاحات,کارشناسی ارشد,1386,سعید کتابی,منصور توکلی
تاتیر انواع بازخوردهای تصحیحی بر غلطهای دستوری در نوشتار انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی,کارشناسی ارشد,1386,سعید کتابی,منصور توکلی
تاتیر آموزش دانش فراکلامی بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان در زبان دوم,کارشناسی ارشد,1386,منصور توکلی,سعید کتابی
An Investigation of E-mail Warning Style in Persian Learners of English : The Effects of Social Distance and Closeness on the Formality of the Written E-mails,کارشناسی ارشد,1386,دکتر کتابی,منصور توکلی
The Effect of Oral Teacher Correction vs. Peer Correction on Iranian EFL Learners Implicit and Explicit Knowledge ,کارشناسی ارشد,1386,احمد معین زاده,منصور توکلی
A Study of the Effect of Different Techniques of Teaching Lexical Items on Lexical Recall: A Case of Iranian EFL Learners,کارشناسی ارشد,1386,منصور توکلی,احمد معین زاده
تاثیر تقویت داده ها بر فراگیری کلمات همنشین دستوری از سوی زبان آموزان متوسط ایرانی,کارشناسی ارشد,1386,منوچهر توانگرریزی,منصور توکلی
ارتباط بین نشانه های گفتاری، درک مطلب و مهارت زبانی دانشجویان ایرانی,کارشناسی ارشد,1385,منصور توکلی,منوچهر توانگرریزی
the washback effect of alternativeassesment technique on students' reading comrehension and writing ability,دکتری,1385,دکتر افقری,منصور توکلی
بررسی روش های ترجمه افعال دو کلمه ای انگلیسی به فارسی در سالار مگسها و سه ترجمه فارسی آن,کارشناسی ارشد,1385,منصور توکلی,دکتر معین زادهد
The Effect of Task-based Instruction on the Acquisition and Use of English Existential Constructions,کارشناسی ارشد,1385,منصور توکلی,احمد معین زاده
جستجو:
|
Methodology in English Language Teaching,تالیف,دانشگاه اصفهان,1395,منصور توکلی
english for the students of biomedical engineering ,تالیف,دانشگاه آزاد اسلامی واح شهرضا,1394,منصور توکلی,مژگان حمیدنیا,مرضیه رفیعی
Reflection through Videotaping and Teachers' Professional Development,تالیف,LAP Lambert Academic Publishing,1392,سعیده کاوشیان,سعید کتابی,منصور توکلی
english for the students of engineering ,تالیف,دانشگاه اصفهان,1392,منصور توکلی,شهلا سیمین
English for the Students of Clinical Psychology 2,تالیف,سمت,1390,غلام رضا عباسیان,منصور توکلی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal