۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداکانه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، مدیر گروه آموزشی اقتصاد، مدیر گروه آموزشی مدیریت، مدیر گروه آموزشی تاریخ را منصوب و حکم معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی را به مدت 2 سال تمدید نمود.

رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداکانه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، مدیر گروه آموزشی اقتصاد، مدیر گروه آموزشی مدیریت، مدیر گروه آموزشی تاریخ را منصوب و حکم معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی را به مدت 2 سال تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، دکتر محمد فرزان صباحی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی را به عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه، دکتر مجید صامتی عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به عنوان مدیر گروه آموزشی اقتصاد، دکتر هادی تیموری عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت، دکتر علی اکبر کجباف عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عنوان مدیر گروه آموزشی تاریخ منصوب و حکم دکتر محسن اکرامیان عضو هیات علمی مهندسی برق به عنوان معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی و مهدسی را، تمدید نمود.

تاریخ:
1399/09/06
تعداد بازدید:
6675
منبع:
Powered by DorsaPortal