۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
محمد عموزاده مهدیرجی
دانشکده : زبان های خارجی
گروه آموزشی : زبان شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبانشناسی کاربردی,آدلاید,استرالیا,1374-1377
فوق لیسانس,زبانشناسی کاربردی,دانشگاه کوئینزلند,استرالیا,1372-1374
لیسانس,زبان و ادبیات انگلیسی,دانشگاه شهید بهشتی,ایران,1362-1367
جستجو:
|
تاثیر فناوری اطلاعات و رایانه ای در شکل دهی فرهنگ عامه و الگوهای ارتباطی آینده,آینده فرهنگ,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
The Impact of Computer Technology on the Future Culture and Communication Patterns,International Conference on the Future of Culture,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Cyclic Grammaticalization: the case of Ya'ni in Persian,14th International Pragmatics Conference,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد عموزاده مهدیرجی,اعظم نورا | Detail
قالب نت زبان فارسی:نمونه موردی قالب ادراکی,سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی،چشم انداز پ‍‍‍‍زوهش های زبان در قرن21,ملی,سخنرانی,1394,سید حمزه موسوی,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی | جزئیات
رویکردی شناختی به چند معنائی: مطالعه مورد ی فعل حرکتی "کشیدن",سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی,ملی,سخنرانی,1394,رضا سلطانی,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
بررسی خروج بند موصولی بر اساس دستور کلام,سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی,ملی,سخنرانی,1394,حسن آزموده,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
جنسیت و فراگفتمان تعاملی در جلسات دفاع از پایان نامه,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی,ملی,سخنرانی,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,رها زارعی فرد | جزئیات
Grammaticalization of YA'NI in the Ordinary Persian,SLE 2013 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea,بین المللی,سخنرانی,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,اعظم نورا | Detail
رویکرد شناختی به چند معنایی: مطالعه موردی فعل حرکتی" آوردن" ,سومین هم اندیشی تخصصی معنی شناسی,ملی,سخنرانی,1391,رضا سلطانی,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
A Cognitive Study of color Terms in Persian and English,4th International Conference of Cognitive Science,بین المللی,پوستر,1390,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی,محمد امین صراحی | Detail
Subjective Modality in Parallel Texts: The case of Persian and English,11th International Pragmatics Conference,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Dialogism in Persian Blogs,First National Conference on Language, Discourse and Pragmatics,ملی,سخنرانی,1388,محمد عموزاده مهدیرجی,محمد علی آیت اللهی | Detail
جنبه هایی از ارتباط میان فرهنگی در کاربرد انگلیسی توسط فارسی زبانان,اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,سخنرانی,1388,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
A Sociolinguistic Study of Persian Political Discourses in Iran,1st International Conference on Literature, Languages, and Linguistics,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Socio-cultural Aspects of Persian Print Advertisements,4th Biennial Convention of the Association for the Study of Persinate Societies,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Covert translation and cultural filter: the case of Persian academic abstracts,10th International Pragmatics Conference,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
ترجمه به عنوان یک پدیده تماس زبانی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
The scope of sentential negation in Persian,Australian Linguistic Society Annual Conference,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Covert translation: the impact of English as a lingua franca on of Persian written texts,Einfuhrungstangung,ملی,سخنرانی,1385,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
The impact of translation on Persian political discourse,CLAA Congress,بین المللی,سخنرانی,1384,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
نگاهی دوباره به نسبیت زبانی,هشتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
Deicticity and Subjectivity: the Case of the Preterite in Persian,International Conference on Language, Culture and Mind, University of Portsmouth,بین المللی,سخنرانی,1383,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
ویژگیهای ساختاری مقالات علوم انسانی در مجلات علمی بین المللی,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
Green Ideology in Persian Literature,Second International Symposium on Globalization: Towards a Sustainable Cooperation for Environmen,بین المللی,پوستر,1383,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Green Ideology in Persian Literature,Globalizaion: Towards a Sustainable International Cooperation : 2nd International Symposiom,بین المللی,سخنرانی,1383,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
Ecolinguistics: New Horizons in the Sociology of Language,نخستین همایش زبانشناسی و آموزش زبان,ملی,سخنرانی,1382,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
زبانشناسی سیاسی و نقد قدرت,ششمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
جنبه های جامعه شناختی گویش مازندرانی,نخستین همایش ملی ایرانشناسی,ملی,سخنرانی,1381,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
بازتاب محیطی در اشعار نیما,همایش نیما شناسی,ملی,سخنرانی,1381,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
زبان، شناخت و واقعیت,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,ملی,سخنرانی,1381,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
Intercultural Coomunication: Sociolinguistic Transfer and Stereotype,The 10th International Conference on Cross-cultural Communication,بین المللی,سخنرانی,1380,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
ایجاد نگرش قالبی در تعامل میان فرهنگی,نخستین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1380,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
A Further Case Against the Universality of Politeness,(Second Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures (MICCOLLAC 2001,بین المللی,پوستر,1379,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
استعاره در نامهای تجاری,پنجمین کنفرانس زبانشناسی,ملی,سخنرانی,1379,محمد عموزاده مهدیرجی | جزئیات
Social reality and the discourse of advertising in iran,Discourse and Cultural Practice,بین المللی,سخنرانی,1374,محمد عموزاده مهدیرجی | Detail
جستجو:
|
بررسی مقابله ای نقش نماهای گفتانی مشترک در زبان فارسی و ارمنی اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی کاربردهای معترضه عبارات آره/نه در گفتمان روزمره زبان فارسی,دکتری,1398,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی
رویکردی شناختی به ساخت های فعل سبک در زبان فارسی,دکتری,1397,محمد عموزاده مهدیرجی,حدائق رضائی
تحلیلی ساخت‌محور از واژه‌های مرکب غیرفعلیِ نام‌اندام‌ها در زبان فارسی,دکتری,1397,عادل رفیعی,محمد عموزاده مهدیرجی
ابعاد معناشناختی مکان-واژه های جهت دار در زبان فارسی: با مدل چندمعنایی قاعده مند,دکتری,1395,محمد عموزاده مهدیرجی,حدائق رضائی
ساختار گروه اسمی زبان فارسی بر پایه دستور نقش و ارجاع,دکتری,1395,والی رضایی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی بندهای موصولی در زبان فارسی بر اساس دستور کلام,دکتری,1395,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی
بررسی ابعاد دستوری شدن نقش نماهای گفتمانی در زبان فارسی روز مره,دکتری,1394,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
بررسی شناختی افعال سبک در زبان فارسی,دکتری,1394,محمد عموزاده مهدیرجی,دکتر غلامحسین کریمی دوستان
جستاری بر باهم آیی واژگانی در زبان فارسی بر پایه ی نظریه ی قالب های معنایی,دکتری,1394,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی
بررسی انتقادی تبلیغات تجاری تلویزیونی فارسی براساس نوع مخاطب,کارشناسی ارشد,1393,محمد عموزاده مهدیرجی,حدائق رضائی
بررسی ساختار کلام جنسیت در تعاملات گفتاری دانشگاهی,دکتری,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
ساختار اطلاع کلامی در سه سیاق متون علمی، خبری، و داستانی زبان فارسی,دکتری,1392,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی قوم نگارانه مشاجره های زن و شوهر در پنج فیلم ایرانی,کارشناسی ارشد,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی
تحلیل انتفادی متون مربوط به مهاجران افغان در رسانه های فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
بررسی نقش های ارتباطی سکوت بلیغ در زبان فارسی در سه فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین، درباره الی و بچه های آسمان,کارشناسی ارشد,1392,حدائق رضائی,محمد عموزاده مهدیرجی
ایدئولوژی در ترجمه متون خبری: رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان,دکتری,1391,محمد عموزاده مهدیرجی,عباس اسلامی راسخ,منوچهر توانگرریزی
رویکردی انتقادی شناختی به استعاره در اگهی های بازرگانی تلویزیون ایران,کارشناسی ارشد,1391,حدائق رضائی,محمد عموزاده مهدیرجی
رویکردی شناختی به چند معنایی در افعال حرکتی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1391,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
بررسی مقابله ای استعاره در زبانهای فارسی و انگلیسی براساس نظریه استعاره های مفهومی,دکتری,1391,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
تماس زبانی از طریق ترجمه: تاثیر نظام وجهی زبان انگلیسی بر گونه علمی زبان فارسی,دکتری,1390,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
بررسی میزان مقبولیت واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه ی علوم پزشکی,کارشناسی ارشد,1390,عادل رفیعی,محمد عموزاده مهدیرجی
قوم نگاری گزارش های زنده فوتبال در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1390,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
بررسی چگونگی ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی بر اساس زبانشناسی شناختی,دکتری,1390,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی
مقایسه فرایندهای واژه سازی در گونه علمی و گونه محاوره زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1390,عادل رفیعی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی شناختی-انتقادی پدیده استعاره در گفتمان سیاسی ایران,کارشناسی ارشد,1390,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی
نیاز راهبردی دانشجویان ایرانی در خواندن متون ادبی و غیر ادبی از طریق روش تولید روش,دکتری,1389,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی,عباس اسلامی راسخ
بررسی کاربردشناختی برخی اشارات تضمنی در تبلیغات تجاری فارسی,کارشناسی ارشد,1389,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی نوشتار فارسی نوجوانان طبقات کارگر و متوسط در شیراز,کارشناسی ارشد,1389,محمد عموزاده مهدیرجی,والی رضایی
بررسی تطبیقی ساختار پیام در متون موازی:بررسی متون ادبی انگلیسی و فارسی,کارشناسی ارشد,1389,محمد عموزاده مهدیرجی,حسین پیر نجم الدین
بررسی ساخت های اسنادی شده در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1389,والی رضایی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی دژواژه ها در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1388,عباس اسلامی راسخ,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی برجسته سازی در مناجات های خواجه عبدالله انصاری,کارشناسی ارشد,1388,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی جنبه های دستوری و کاربرد شناختی پدیده اشاره در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1388,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
تحلیل گفتمان زیست محیطی در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1388,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
بررسی نظام واجی گویش لری بهبهانی و تاثیرات زبان فارسی بر آن در چارچوب نظریه خود واحد ,کارشناسی ارشد,1388,بتول علی نژاد,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی مشکلات ترجمه طنز یک بررسی تطبیقی در زبانهای فارسی و آلمانی,کارشناسی ارشد,1388,محمد عموزاده مهدیرجی,مسعود منصوری
بررسی آواشناختی گویش لری بروجردی و موقعیت دوزبانگونگی آن,کارشناسی ارشد,1388,محمد عموزاده مهدیرجی
وجهیت و زمان دستوری در زبان فارسی با تاکید بر فیلم نامه های فارسی ,دکتری,1388,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
بررسی کاربرد شناخنی ضرب المثل ها در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1388,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی
نسبیت زبانی و ترجمه: ,کارشناسی ارشد,1387,محمد عموزاده مهدیرجی,محمد جواد شکریان زینی
تعیین میزان سواد خواندن فارسی دانش آموزان یک و دو زبانه شهر ارومیه و ارائه راهکار مناسب برای بهبود این توانایی,کارشناسی ارشد,1387,احمد رضا نصر اصفهانی,محمد عموزاده مهدیرجی,مرضیه عارفی
بررسی مقابله ای کنش گفتاری معذرت خواهی در زبان آموزان فارسی و کردی با ساختار مشابه در انگلیسی,کارشناسی ارشد,1387,عباس اسلامی راسخ,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی و تحلیل کنش های گفتاری در گزیده ای از نمایشنامه های معاصر فارسی,دکتری,1386,محمد عموزاده مهدیرجی,دکتر محمد دبیرمقدم
بررسی و تجزیه ترجمه متن تجاری فارسی به انگلیسی از دیدگاه آموزشی,کارشناسی ارشد,1386,منوچهر توانگرریزی,محمد عموزاده مهدیرجی,حسین براتی جوی آبادی
قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی,کارشناسی ارشد,1385,محمد عموزاده مهدیرجی,سید محمدتقی طیب
توصیف زبانشناختی گویش لکی و بررسی موقعیت دوزبانگونگی آن,کارشناسی ارشد,1385,محمد عموزاده مهدیرجی,ساسان سپنتا,بتول علی نژاد
بررسی مقوله جنسیت در مثنوی مولوی,کارشناسی ارشد,1385,بتول علی نژاد,محمد عموزاده مهدیرجی
مقایسه صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی,کارشناسی ارشد,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد عموزاده مهدیرجی,هلن اولیائی نیا
بررسی وام گیری فارسی از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی شناختی,کارشناسی ارشد,1385,احمد معین زاده,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
تحلیل جامعه شناختی از سبک های گفتار در فارسی معاصر,کارشناسی ارشد,1384,محمد عموزاده مهدیرجی,محمد رضا نصر اصفهانی
مقایسه حروف اضافه نکانی در فارسی و انگلیسی براساس زبان شناسی شناختی,کارشناسی ارشد,1384,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
مقایسه ساختار اطلاعاتی در زبان فارسی و انگلیسی و کاربرد آن در ترجمه,دکتری,1383,دکتر لطف الله یارمحمدی,محمد عموزاده مهدیرجی
استعاره در زبان فارسی بر اساس دیدگاه زبانشناسی شناختی,کارشناسی ارشد,1382,محمد عموزاده مهدیرجی,سید محمدتقی طیب
بررسی تاثیرات متقابل زبان و فرهنگ در چارچوب گفتار مودبانه فارسی,دکتری,1382,سید محمدتقی طیب,فروغ السادات عریضی,محمد عموزاده مهدیرجی
واکاوی مطایبه در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1382,ساسان سپنتا,محمد عموزاده مهدیرجی
سخن کاوی نقادانه از سر مقالات فارسی زبان بعد از جنگ تحمیلی,کارشناسی ارشد,1380,محمد عموزاده مهدیرجی,ساسان سپنتا
توصیف زبانشناختی گویش لری (گونه دهلرانی),کارشناسی ارشد,1379,محمد عموزاده مهدیرجی,ساسان سپنتا
بررسی ناگفته های گفتمان فارسی (مبتنی بر دو نمایشنامه فارسی معاصر),کارشناسی ارشد,1375,سید محمدتقی طیب,محمد عموزاده مهدیرجی
جستجو:
|
The Influence of Standard Persian on Mazandarani: the Case of Lexical Borrowing and Ablative Postposition فصل 9 از کتاب in Contact Linguistics in Africa and Beyond ,تالیف,Nova Publishers,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی,تعداد کل نویسندگان 15 نفر میباشد
Subjective Modality in Persian and English Parallel Texts:( Book Chapter 11) from Subjectitivity in Language and Discourse (pages 245-266,تالیف,Emerald Group Publishing,1391,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی,شادی شاه ناصری
Sociolinguitic aspects of Persian advertising in Post-revolutionary Iran: Book Chapter from Media, Culture, and Society in Iran از صفحه 130-151,تالیف,Routledge,1386,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
کاربرد شناسی زبان,ترجمه,انتشارات سمت,1385,محمد عموزاده مهدیرجی,منوچهر توانگرریزی
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح سپاس بخاطر ارتقاء مجله پژوهش های زبانشناسی به رتبه A,معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1397
تقدیر نامه به سردبیر نشریه برتر پژوهش های زبان شناسی,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1394
لوح تقدیر بعنوان پژوهشگر برگزیده گروه زبانشناسی در سال 1392,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1392
لوح تقدیر برای سردبیری مجله پژوهش های زبانشناسی,رئیس دانشگاه اصهان,دانشگاه,1390
لوح تقدیر از ششمین جشنوراه فردوسی,استاندار خراسان,دانشگاه فردوسی مشهد,1386
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal