۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر
پيام عباسي
گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه شيراز,1389
M.Sc.,زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه شيراز,1381
B.Sc.,زبان انگليسي,دانشگاه اصفهان,1379
جستجو:
|
Shakespeare, phenomenology and the Witching Time of Night,,1402
مهرداد بيدگلي, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
Faces and Gazes in The Winter's Tale,,1402
مهرداد بيدگلي, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
Ethics, Sublimity and Hospitality: Levinas and the Romantics,,1402
مهرداد بيدگلي, پيام عباسي
Self And Other In Dylan Thomas's And W.H. Auden's Poetry,,1402
پيام عباسي, مسار حمودي, حسين پيرنجم الدين
metaphors of Body in Shakespeare's Epyllia: A Feminist-Cognitive Study,,1402
ازل جوازري, پيام عباسي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Writing Space and Death Experience in Saul Bellows Novels,,1401
توحيد تيموري, زهرا جان نثاري لاداني, پيام عباسي
Monstrosity in P. B. Shelley's The Triumph of Life through Akkerman's Citadel-to-Garden trajectory,,1401
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Reflecting upon Coriolanus as Being-in-and-for-Mother through the Gaze of Existential Semiotics,,1401
مريم السادات موسوي تكيه, پيام عباسي
J. M. Coetzee's Foe : a narrative of dislocation through assimilation,,1401
سارا ساعي ديباور, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
"Like Flowers or Creeping Worms": The Poet as Phallic Symbol in Shelley's Alastor, or The Spirit of Solitude,,1400
روح اله داتلي بكي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Social Mind as Author(ity) in J. M. Coetzee's Foe,,1400
سارا ساعي ديباور, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
Possible Worlds in Translation: Coleman Barks's Rendition of a Story from Rumi's Masnavi,,1400
وحيد مدحت, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
Urban Decay or the Uncanny Return of Dionysus,,1400
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Liturgical time in Chaucer's Canterbury Tales: Meditated, measured and manipulated,,1400
عليرضا مهدي پور, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
Rhetoric of display in Edmund Spensers Epithalamion,,1399
مسعود مداحيان, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
Dr(e)amatic encounters The role of embedded narratives in J.M. Coetzee's Waiting for the Barbarians,,1399
سارا ساعي ديباور, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
Mystical experience in the men of the cave a lacanian reading of al-kahf,,1399
طيبه براتي, پيام عباسي
Re-politicizing Mental Illness: Reflections on Boredom and Depression in American Post-postmodern Fiction,,1399
كاوه خدام باشي امامي, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
False Hermaphrodite in PB Shelley's Alastor, or The Spirit of Solitude,,1399
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
The Metaphorical Stage of J. M. Coetzees Waiting for the Barbarians,,1398
سارا ساعي ديباور, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
Closure in Coetzees Disgrace: A Cognitive Approach,,1398
سارا ساعي ديباور, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
Hamlets catch-22: A psychoanalytic reading of Hamlet and Catch-22,,1397
بهاره آزاد, پيام عباسي
The Idea of Carnival in Kitsis and Horowitz’s Once Upon a Time: A Bakhtinian Reading,,1397
حسنا کسمايي, زهرا جان نثاري لاداني, پيام عباسي
Jonathan Franzen’s The Corrections: Ethics of Complexity,,1397
سيده مريم حسيني, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
Coleridges desire for other jouissance: a lacanian reading of kubla khan,,1397
پيام عباسي
Lucy Luries Compromise: Internally Persuasive Discourse in J. M. Coetzees Disgrace,,1397
سارا ساعي, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
The matter of Persia in The Faerie Queene: A rhetorical epideixis,,1397
مسعود مداحيان, حسين پيرنجم الدين, پيام عباسي
خودزني: نمايش حس دوگانه به مادر در سه قطره خون صادق هدايت و پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كزي,,1397
پيام عباسي, مريم حسين پور
Four Discourses and Sinthomatique Writing in Saul Bellow’s Herzog: A Lacanian Approach,,1397
توحيد تيموري, زهرا جان نثاري لاداني, پيام عباسي
more than kin and less than kind: hamlet and his linguistic problems,,1397
عليرضا مهدي پور, پيام عباسي
Masculinity in Born in the Month of Owl by Azadeh Mohseni,Persian Literary Studies Journal-دانشگاه شيراز,1397
پيام عباسي, طيبه براتي جوآباد
خودزني: نمايش حس دوگانه به مادر در سه قطره خون صادق هدايت و پرواز بر فراز آشيانه فاخته كن كزي,,1396
پيام عباسي, مريم حسين پور
the politics of minoritarian becomings: a deleuzian approach to macbeth and othello,,1396
سارا ساعي ديباور, پيام عباسي
"Thats the way that go, to keep the black out: An approach to August Wilsons Fences,,1395
پيام عباسي, نفيسه سلمان صالح
Ecofeminism and Gilmans Herland: A Gaardian Approach,,1395
پيام عباسي, Mahboubeh Moslehi
The Encoding/decoding model on Keatss "Ode on a Grecian Urn" as a Thing,,1395
حسين سليميان ريزي, پيام عباسي
Suicide in Ancient Times: A New-Historicist Approach,,1394
حسين زماني علويجه, پيام عباسي
Dream: A Brief Comparative Study of Nerval and Keats,,1394
صفورا ترك لاداني, پيام عباسي
Suicide in Shakespeares Tragedies: A Thematic Analysis,,1394
حسين زماني علويجه, پيام عباسي
باربي استعمارگر يا سفير صلح جهاني؟ تطبيق فيلم كنسرت در فضا با ديدگاه پسا استعماري غرب,,1394
پيام عباسي
The Ideological Questions of Marriage in Thomas Hardys Jude the Obscure,,1394
پيام عباسي
Joanna Russs The Female Man: A Butlerian Approach,,1394
محبوبه مصلحي, پيام عباسي
The Neurotic Prufrock: A Lacanian Reading of Eliots The Love Song of J. Alfred Prufrock,,1394
پيام عباسي
تكنيك هاي روايي: رويكردي ساختارگرايانه به صنوبر و زن خفته شهريار مندني پور,,1394
پيام عباسي, علي سعيدي
The Rime of the Ancient Mariner: An Ecocritical Approach,,1393
پيام عباسي, هما پورکرمعلي
Cultural Presuppositions in Translation from Persian into English: A Case Study of Two Persian Novels: The Blind Owl and The School Principal,,1393
محمدرضا صميمي, پيام عباسي
Thomas Hardy’s Notion of Impurity in Far from the Madding Crowd: The Tragic Failure of a Ruined Maid or The Blessed Life of a Fallen Lady,,1393
نفيسه سلمان صالح نجف آبادي, پيام عباسي
A Collision of Vice and Virtue in Thomas Hardy’s Tess of the D’Urbervilles: “A Pure Woman Faithfully Presented” or a Fallen Angel,,1393
نفيسه سلمان صالح نجف آبادي, پيام عباسي
Coriolanus: Celebrating a Bakhtinian Anarchic Body of Roman Republic,,1393
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي
Visions of the Daughters of Albion: The Influence of Mary Wollstonecraft’s Life and Career on William Blake,,1393
رامين كشاورزيان, پيام عباسي
Thomas Hardy’s Sue Bridehead: “An Angel in the House” or “A Naw Woman”,,1393
نفيسه سلمان صالح نجف آبادي, پيام عباسي
Utopia in Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle,,1393
مهتاب انتظام, پيام عباسي
On The Postmodernist Elements in Shakespeares The Tempest,,1393
پيام عباسي, علي سعيدي
Aggression or Regression: A Comparative Study of Heroines in The Mill on the Floss and Pride and Prejudice,,1393
پيام عباسي
Cultural Identity Crisis: A Colonialist Reading of Joyces "The Sisters",,1393
Roohollah Datlibeigi, پيام عباسي
The Carnival of Herman Melvilles Moby Dick,,1393
پويان رضاپور, پيام عباسي
در دفاع از قصه گويي: مطالعه تطبيقي سندباد بحري هزارويك شب و سروده دريانورد روزگارهاي دور ساموئل تيلر كلريج,,1393
پيام عباسي
Artistic Weakness: A Thematic Analysis of D. H. Lawrence’s St Mawr,,1393
پيام عباسي, Roohollah DATL? BE?G?
A Nietzschean Approach to Thoreau’s Walden: The Appearance of the Self,,1393
پيام عباسي, Nafiseh SALMAN SALEH
Speechless Complainer: A Derridean Reading of Titus Andronicus,,1393
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي
بررسي تطبيقي شخصيت پردازي در دو نمايشنامه باغ وحش شيشه اي و ارثيه ايراني,,1392
مريم حيدري فرد, پيام عباسي
A Comparative Study of Wordsworth’s I Wandered Lonely as a Cloud and Emerson’s Rhodora,,1392
حسين سليميان ريزي, پيام عباسي
The Ghost of the Unconscious Past: A Comparative Study of ONeills The Emperor Jones and Dantes Inferno,,1392
پويان نبي پور, پيام عباسي
Jane Eyre: Serving the Empire,,1392
نجمه خادمي , پيام عباسي
Postmodernist Features in Graham Swifts Last Orders,,1392
راضيه عبدي, پيام عباسي
Bakhtin’s Carnival and Strindberg’s Miss Julie,,1392
بهاره آزاد, پيام عباسي
Huckleberry Finn: A Culture-conflicted Reading,,1391
پيام عباسي, حسين سليميان ريزي
A Comparative Study of William Carlos Williams’ “Pastoral” and Thomas Hardy’s “The Darkling Thrush”,,1391
پيام عباسي
The Masculine Sea and the Impossibility of Awakening in Chopin’s The Awakening,,1391
پيام عباسي
Binary Oppositions and the Meaning of Joyces Dubliners,,1391
پيام عباسي, حسين سليميان
Rilke and the Modernist Tradition: A Brief Look at “Archaic Torso of Apollo",,1391
پيام عباسي
Henry James and the New Woman: A Feminist Reading of The Bostonians,,1391
پيام عباسي
Keats’s “Ode to a Grecian Urn”: A Rejection of the Poet’s Desire of Identification with the Urn,,1391
پيام عباسي
Atwoods Female Writing: A Reading of This is a photograph of me,,1391
پيام عباسي, اميد اماني
Nabokovs Postmodernism: The Matter of Discourse and Survival in Pale Fire,,1391
پيام عباسي, اميد اماني
A Comparative Study of Hafiz’s Sonnet 279 and Keats’s “Happy is England”,,1391
پيام عباسي, حسين سالميان
On the Modernist Elements of Ithaca Chapter: Engaging Students in Class Discussion,تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي,1390
پيام عباسي, Roohollah Datli Beigi
Edwin Muir’s Local Attitude towards Globalization: A Brief Look at “The Horses”,,1390
پيام عباسي
Coleridge’s Orientalist View of Mahomet,,1390
پيام عباسي, عليرضا انوشيرواني
The Ancient Mariner: Colonizer or Colonized?,,1389
پيام عباسي, عليرضا انوشيرواني
Coleridges Colonial Interest in Abyssinian Christianity,,1389
پيام عباسي, عليرضا انوشيرواني
A Thematic Analysis of Hawthornes The Scarlet Letter,,1388
پروين قاسمي, پيام عباسي
An Analytic Study of the Symbolic Mariner and His Imaginative Voyage,العلوم الانسانيه للجمهوري اسلاميه الايرانيه-The Journal of Humanities-دانشگاه تربيت مدرس,1386
پيام عباسي
Literary translation: Challenges and Choices,مطالعات ترجمه,1384
پيام عباسي, حسين وحيددستجردي
جستجو:
|
Coleridge's Revelation of Universal and Mystical Truth through Myths and Symbols (2365),First Conference on Role of Language in the Dialogue among Civilizations,1383/02/05 _ 1383/02/05,پيام عباسي
Kubla Khan: Analysis of a Poem (12965),,1383/08/01 _ 1383/08/01,پيام عباسي
On the Modernist Elements of 'Ithaca' Chapter (12660),,1384/09/19 _ 1384/09/19,پيام عباسي
A Comparative Study of Clark’s and Arberry’s Translations of Hafiz’s Ghazal 132 (4320),The International Conference on Interdisciplinary Translation Studies,1392/02/10 _ 1392/02/10,حسين سليميان ريزي, پيام عباسي
The return of the repressed in the Ethans: A Psychological reading of Edith Wharton's Ethan Frome (2215),Criticism and Metacriticism: A Critique on Philosophical Tenets, Critical Theory, and Literary Schools,1392/06/28 _ 1392/06/28,nafiseh salman saleh, پيام عباسي
Gaze in John Keats's The Eve of St. Agnes: A Lacanian Reading (2215),Criticism and Metacriticism: A Critique on Philosophical Tenets, Critical Theory, and Literary Schools,1392/06/28 _ 1392/06/28,shafiqeh keivani, پيام عباسي
Feminism and Cinema: Woman as a Stage's Ornament or as a Warrior? (2215),Criticism and Metacriticism: A Critique on Philosophical Tenets, Critical Theory, and Literary Schools,1392/06/28 _ 1392/06/28,مهتاب انتظام, پيام عباسي
Artistic Weakness: A Thematic Analysis of D. H. Lawrence’s St Mawr (3909),The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies,1393/11/09 _ 1393/11/09,پيام عباسي, Roohollah Datli Beigi
A Nietzschean Approach to Thoreau’s Walden: The Appearance of the Self (3909),The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies,1393/11/09 _ 1393/11/09,پيام عباسي, Nafiseh Salman Saleh
"But Am I Licensed Tyrant to This Bonded Pair?" A Comparative Study of Hardy's Forms of Writing as to 19th Century Culture of Marriage (),,1393/11/08 _ 1393/11/08,نفيسه سلمان‌صالح, پيام عباسي
Female Iconography in Forough Farrokhzad's Selected Poems (),,1393/07/30 _ 1393/07/30,نفيسه سلمان‌صالح, پيام عباسي
Hardy's Second Self or Jude the Mason: A Writer of Tragedies or a Tragic Hero? (2799),International Conference on Challenges in ELT and English Literature (CELT-EL 2015): Facing the Current Issues,1394/02/30 _ 1394/02/30,نفيسه سلمان‌صالح, پيام عباسي
Dejection: an Ode: An Application of Coleridge's Theory to his own Poetry (1214),3rd international conference on applied research in language studies,1394/11/08 _ 1394/11/08,پيام عباسي, حسنا کسمايي
Roy's The God of Small Things and Atwood's Surfacing: A Postcolonial Comparative Approach (),,1394/11/10 _ 1394/11/10,فرزانه سماوي, پيام عباسي
That's the way to go, to keep the black out: an approach to August Wilson's Fences (),,1394/11/10 _ 1394/11/10,پيام عباسي, نفيسه سلمان صالح
"Hear it not [...]for it is a knell that summons thee to heaven or to a hell:" A call to restore socio-political patriarchy in Macbeth (),,1394/11/08 _ 1394/11/08,نفيسه سلمان صالح, پيام عباسي
(),,1395/02/20 _ 1395/02/20,پيام عباسي, زهرا معيني فرد
Desiree, Hysteria and the Problem of Realizing the Name (4240),The First International English-French Conference on Applied Linguistics and Literature,1395/02/23 _ 1395/02/23,محمد احمدي, پيام عباسي, محمدتقي شاه نظري درچه
Becoming in the call of the wild and the lord of the flies through the eyes of deleuze (2891),International Conference on Literature and Linguistics,1395/04/29 _ 1395/04/29,هما پركرمعلي, پيام عباسي
(),,1396/02/26 _ 1396/02/26,پيام عباسي, مرتضي صبورزاده
Shelley's Ozymandias: A Mytho-archetypal Approach (2554),ICELS,1398/09/21 _ 1398/09/21,روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Objet petit a as the subjectss complement in doris lessings the fifth child a lacanian approach (),the first national conference on recent developments in english lg teaching, lit and translation,1400/02/29 _ 1400/02/29,سميرا پورك, پيام عباسي
|
اخلاق در شعرديلن توماس و و. ه. اودن: رويكردي تطبيقي- لويناسي,دكتري,1402/10/06, ,پيام عباسي
امر والاي اهريمني در نمايشنامه دكتر فاستوس نوشته كريستوفر مارلو,كارشناسي ارشد,1402/09/06, ,پيام عباسي
بررسي نشانه شناختي شعر كميت بن زيد اسدي,دكتري,1402/07/29, ,پيام عباسي
مطالعه تطبيقي ديگربودگي در شرقي هاي هوگو و دان ژوان بايرن: رويكردي شرق شناسانه,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,پيام عباسي
مطالعهي ميانحوزهاي ساختار چپنشاني در مقايسه با ساختار مبتداسازي در جملالات زبان فارسي,دكتري,1402/06/28, ,پيام عباسي
بررسي كلمات مركب مختوم به ستاك گذشته در رويكرد صرف ساختي,دكتري,1402/06/27, ,پيام عباسي
ترجمه ناپذيري روايت هاي خواب در انديميون جان كيتس و منطق الطير عطار: يك بررسي تطبيقي-دريدايي,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,پيام عباسي
بررسي تطبيقي استعاره هاي شناختي در اشعار جان دان و بيدل دهلوي,كارشناسي ارشد,1402/05/28, ,پيام عباسي
بررسي تطبيقي استعاره هاي شناختي در اشعار جان دان و بيدل دهلوي,كارشناسي ارشد,1402/05/28, ,پيام عباسي
توصيف روش شناختي و آسيب شناختي واژه نامه الرائد تأليف جبران مسعود,كارشناسي ارشد,1402/05/21, ,پيام عباسي
ااستعاره هاي تنانه: خوانشي شناختي از روايات منظوم شبه حماسي شكسپير و مارلو,دكتري,1402/04/28, ,پيام عباسي
پديدارشناسي، اخلاق و بلاغت در شكسپير,دكتري,1402/04/25, ,پيام عباسي
جادوگران ديونيزي: رويكرد نيچه اي به نمايشنامه‌هاي مكبث و ليرشاه شكسپير,كارشناسي ارشد,1402/04/18, ,پيام عباسي
بررسي مرحله آينه اي لكان در كتاب آنومالي اروه لو تليه - رويكرد روانكاوانه,كارشناسي ارشد,1402/03/30, ,پيام عباسي
بررسي پيوستگي وانسجام ظاهري و معنايي متن با رويكرد زبان شناسي ساختارگرا : (مطالعه موردي سوره هاي مربوط به قيامت از سوره واقعة تا پايان قرآن),دكتري,1402/02/27, ,پيام عباسي
تحليل مظاهر رئاليسم در مجموعه داستاني «سنضحك» زكريا تامردراسة ملامح الواقعية في مجموعة «سنضحك» القصصية لزكريا تامر,كارشناسي ارشد,1402/02/19, ,پيام عباسي
رمزگشايي درنگيده در رمان به سوي فانوس دريايي ويرجينيا وولف,كارشناسي ارشد,1401/12/22, ,پيام عباسي
فضاي سوم ادوارد سوجا در رابطه با همرنگي اجتماعي: بررسي پرواز بر فراز آشيانه فاخته اثر كن كزي,كارشناسي ارشد,1401/12/14, ,پيام عباسي
تحليل فضاي روايي در داستان هاي ضاري الغضبان,كارشناسي ارشد,1401/12/08, ,پيام عباسي
رمان آب شور جسيكا اندروز: رويكردي فمينيستي,كارشناسي ارشد,1401/11/24, ,پيام عباسي
ايجاد و ارزيابي يك پيكره‌ گفتار عربي سوري براي تشخيص احساسات (SySER),كارشناسي ارشد,1401/11/08, ,پيام عباسي
بررسي جهان هاي ممكن در اشعار منتخب جان كيتس رويكرد بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,پيام عباسي
بررسي مقوله هاي متاثر از تداخل زبانشناختي در توليدات نوشتاري فرانسه آموزان ايراني سطح مبتدي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,پيام عباسي
جلوه هاي زنانه در رمانهاي لينا حسن: سلطانات الرمل والماس ) بررسي فمينيستي انتقادي(,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,پيام عباسي
بازشناسي ادبا و فرهيختگان و اماكن تاريخي ايراني دركتاب وفيات الأعيان اثر ابن خلكان (جلد دوم),كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,پيام عباسي
خوانش تطبيقي رمان هاي بر امواج، نوشته مارگارت اتوود، و اما وارد جمله اي از اليزابت بيشاپ مي شود، نوشته ويليام گاس، از ديدگاه اكوفمينيستي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,پيام عباسي
تهيه و تدوين محتواي آموزشي تكليف محور براي آموزش واژگان فارسي,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,پيام عباسي
مقايسه‌ روايت عشق و مهاجرت در رمان هاي پرنده‌اي از شرق اثر توفيق الحكيم و رمان عشق در تبعيد بهاء طاهر,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,پيام عباسي
آرامش و معنويت در جان جهان و تسلي فرشته دو رمان از فردريك لونوار : رويكردي فلسفي و روانشناسي,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,پيام عباسي
تدوين متون خوانداري در سطح مياني جهت آموزش باهم‌آيي‌هاي واژگاني زبان‌فارسي به غيرفارسي‌زبانان برپايه رويكرد تكليف‌محور,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,پيام عباسي
بررسي تطبيقي روان شناختي شخصيت قهرمان در رمان امراه عند نقطه الصفر اثر نوال السعداوي و بازي آخر بانو اثر بلقيس سليماني بر اساس نطريه كارن هورني,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,پيام عباسي
1-فارسي:Persian Titleداستانهاي ژانر توطئه در ادبيات پسامدرن آمريكا: بررسي رمان راز داوينچي و نماد گمشده اثر دن براون ديدگاه تيموتي مِلي,كارشناسي ارشد,1401/10/17, ,پيام عباسي
مطالعه استعاره مفهومي در دوشيزه مالفي اثر جان وبستر,كارشناسي ارشد,1401/09/26, ,پيام عباسي
تعليم مبتني بر پروژه و رواني در بيان شفاهي فرانسه آموزان ايراني,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,پيام عباسي
بازنمايي فرهنگي در شعر سبط ابن التعاويذي,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,پيام عباسي
بررسي تطبيقي گزيده آثار ساموئل بكت و آلبر كامو در پرتو نظريه هاي دكتر اروين دي. يالوم,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,پيام عباسي
جهانهاي ممكن در گزيده اشعار لوييز گليك: رويكردي مبتني بر بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,پيام عباسي
امر والاي پسامدرن در رمان جاده اثر كورمك مك كارتي,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,پيام عباسي
‌‌نقش مجاز مفهومي در ساخت معني در تبليغات چند ‎‎‎‏‏وجهي با موضوع سبك زندگي,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,پيام عباسي
روان زخم در رمان كانادا اثر ريچارد فورد,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,پيام عباسي
واقع گرايي اجتماعي در اشعار عباس محمود عقاد و ملك الشعراي بهار,دكتري,1401/06/27, ,پيام عباسي
فن بيان اخلاقي شعر مقاومت: عامليت پساانساني در آثار جرمي هالوارد پرين ، تريسي اسميت و جاشوا وايت هد,دكتري,1401/06/23, ,پيام عباسي
بررسي سبك شناسانه مراثي اهل بيت در شعر سيد حيدر حلي,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,پيام عباسي
جهانهاي ممكن در ترجمه: مطالعه موردي ترجمه انگليسي كلمن باركس از مثنوي مولوي,دكتري,1401/05/25, ,پيام عباسي
بررسي حافظه فرهنگي در مريلين رابينسون,كارشناسي ارشد,1401/05/23, ,پيام عباسي
صحنه پردازي و احساس گرايي در داستان كودكان: مورد باغ مخفي توسط فرانسيس هاجسون برنت و زيباي سياه توسط آنا سوول,كارشناسي ارشد,1401/04/13, ,پيام عباسي
بررسي تطبيقي نمادگرايي پرتره در تصوير دوريان گري اثر اسكار وايلد و واپسين چهره مرگ اثر وعد حسين,كارشناسي ارشد,1400/12/02, ,پيام عباسي
بررسي تطبيقي نمادگرايي پرتره در تصوير دوريان گري اثر اسكار وايلد و واپسين چهره مرگ اثر وعد حسين,كارشناسي ارشد,1400/12/02, ,پيام عباسي
حافظه ، نژاد و كودكي در روياي دختر قهوه اي اثر ژاكلين وودسون: نظريه هويت اجتماعي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,پيام عباسي
بررسي آثار منتخب ارنست همينگوي از ديدگاه مطالعات اقتباس,كارشناسي ارشد,1400/11/24, ,پيام عباسي
بررسي پرسه زن در رمان هاي خانم دالووي اثر ويرجينيا وولف، شهر شيشه اي اثر پُل آستر، و نورومانسر اثر ويليام گيبسون,كارشناسي ارشد,1400/11/23, ,پيام عباسي
شرح و بررسي بيست و شش قصيده از ديوان طغرايي اصفهاني (قصايد 130 تا 155),كارشناسي ارشد,1400/10/08, ,پيام عباسي
تغزل و آزادي در اشعار «گوركن» اثر بدر شاكر السياب و «ترانه خودم» اثر والت ويتمن: مطالعه اي تطبيقي,كارشناسي ارشد,1400/09/08, ,پيام عباسي
تأثير جان كيتس،پرسي بيش شلي و تي.اس.اليوت بر اشعار بدر شاكر السياب: رويكرد تطبيقي,دكتري,1400/09/08, ,پيام عباسي
ادبيات علمي تخيلي و دفاع از كره زمين، خوانش زيست محيطي از بيست هزار ليگ زير دريا از ژول ورن,كارشناسي ارشد,1400/09/07, ,پيام عباسي
غزل عاشقانه در اشعار نازكـ الملائكه وجان كيتس: مطالعه تطبيقى,كارشناسي ارشد,1400/08/30, ,پيام عباسي
خوانش شناختي استعاره هاي مفهومي زندگي، مرگ و زمان در سرزمين بي حاصل اثر تي اس اليوت,كارشناسي ارشد,1400/08/09, ,پيام عباسي
خوانشي پسااستعماري از مفهوم ديگري در رمان بنيادگراي ناراضي اثر محسن حميد,كارشناسي ارشد,1400/08/04, ,پيام عباسي
جهاني شدن در رمان ببر سفيد اثر آرويندا آديگا,كارشناسي ارشد,1400/08/04, ,پيام عباسي
فراداستان تاريخ نگارانه در بازي هاي رايانه اي و رمان هاي منتخب كيش يك قاتل,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,پيام عباسي
ترجمه رمان سيرة عين نوشته ابراهيم نصرالله از عربي به فارسي,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,پيام عباسي
تخيل بدنمند در گزيده آثار لزلي مارمون سيلكو از منظر شناختي,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,پيام عباسي
ابژه(a) در رمان هاي منتخب دوريس لسينگ: رويكردي لكاني,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,پيام عباسي
:بررسي تاريخي ترجمه رمان¬هاي عراقي در ايران به همراه ترجمه رمان ساعة بغداد/تأليف شهد الراوي,كارشناسي ارشد,1400/06/16, ,پيام عباسي
بوطيقاي فضا: رويكردي كهن‌الگو-اسطوره‌شناختي به سروده‌هاي پرسي بيش شلي,دكتري,1400/06/10, ,پيام عباسي
بررسي مقابله اي بازنمايي نحوي و معنايي افعال حركتي - جهتي در زبان فارسي و انگليسي برپاي? نظري? معناشناسي قالبي,كارشناسي ارشد,1400/06/03, ,پيام عباسي
ادبيات رمانتيك و ادبيات مدرنيستي انگلستان,كارشناسي ارشد,1400/04/14, ,پيام عباسي
مكانيك كوانتوم، جهان‌هاي موازي، و اصل عدم قطعيت در رمان ظهور گربه‌هاي كوانتومي نوشته فردريك پُل,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,پيام عباسي
بررسي سبك بيژن الهي در ترجمه‌‌ي شعر از انگليسي به فارسي و رابطه‌ي متقابل ميان سبك شعرهاي فارسي وي و ترجمه‌هايش,كارشناسي ارشد,1399/10/21, ,پيام عباسي
تحليل رمان الحفيده الأمريكيه اثر إنعام كجه جي بر اساس نظريه پسا استعماري,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,پيام عباسي
ذهن اجتماعي در آثار جاناتان فرنزن: رويكرد بوطيقاي شناختي,دكتري,1399/07/28, ,پيام عباسي
اقتصاد در آثار چاسر: بررسي حكايتهاي كنتربري از ديدگاه نقد نو اقتصادي,دكتري,1399/06/15, ,پيام عباسي
گوتيك در آثار منتخب هاورد فيليپس لاوكرافت و صادق هدايت :يك بررسي تطبيقي,كارشناسي ارشد,1399/05/21, ,پيام عباسي
اختلال هاي شخصيتي و جهان‌هاي ممكن: رويكرد بوطيقاي شناختي به رمان‌هاي منتخب ف. اسكات فيتزجرالد,كارشناسي ارشد,1399/05/21, ,پيام عباسي
درون مايه آموزش در دو اثر پسگماليون جورج برنارد شاو و آموزش ريتا ويلي راسل خوانشي از ديدگاه پير بورديو,كارشناسي ارشد,1399/04/24, ,پيام عباسي
بررسي آرايه مجاز در ترجمه انگليسي دفتر اول مثنوي معنوي,كارشناسي ارشد,1398/06/23, ,پيام عباسي
بررسي داستان هاي كوتاه استنلي جي. واينباوم از چشم انداز نقد زيست بوم گرا,كارشناسي ارشد,1398/05/14, ,پيام عباسي
معماي وجود بررسي شناخت در آثار منتخب جان مكسول كوتسي از منظر بوطيقاي شناختي,دكتري,1397/09/21, ,پيام عباسي
آرمان شهر و ويران شهر در آثار برگزيده ي كورت و لگات,كارشناسي ارشد,1393/07/14, ,پيام عباسي
لايه هاي زباني شكسپير : تحليلي بر نمايش نامه هاي كريو لانوس و تيتوسن اندرونيكز,كارشناسي ارشد,1392/07/27, ,پيام عباسي
به چالش كشيدن آثار اصلي ادبي رمان (گردابي چنين هايل )اثر جين ريس,كارشناسي ارشد,1391/12/20, ,پيام عباسي
دين در رمانهاي برگزيده هاردي,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
ميل و ژوئيسانس در خود : خوانشي لكااز آثار منتخب كيت شوپن,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
اقتباس سينمايي كيتسيس و هورويتز از فولكلور و فانتزي در سريال يكي بود يكي نبود از چشم انداز نقد پسامدرنيستي,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
امر والا در سه گانه ي مرزي اثر كورمك مك كارتي,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
مطالعه تطبيقي رمان هاي تروريست اثر جان ابدايك و شنبه اثر ايان مك ايون در بازنمايي حادثه 11 سپتامبر,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
خانش بدرياري رمان هاي توماس پين چون و كورت ونگاد,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
گروتسك در گزيده رمان هاي مارتين ايميس رويكردي بر اساس نظرات باختين,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
درك احساسي مك دنا: عواطف در نمايشنامه هاي مارتين مك دنا,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
روان زخم در نوه آمريكايي نوشته انعام كجاجي از منظر كتي كاروت,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
بررسي رمان هاي شنبه و تاوان اثر ايان مك ايون از ديدگاه روايت شناسي بلاغي,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
بررسي استعاره هاي مرتبط با بيماري رواني در رمان حباب شيشه اثر سيلويا پلات از چشم انداز بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,, ,پيام عباسي
جهانهاي ممكن در ترجمه: مطالعه موردي ترجمه انگليسي كلمن باركس از اشعار مولوي,دكتري,, ,پيام عباسي
خوانش عاطفي شناختي رمانهاي سهگانه آدم ديوانه مارگارت اتوود,دكتري,, ,پيام عباسي
كاوشي پيرامون كاربست راهبردهاي يادداشت‌برداري در ترجمه شفاهي پياپي: ديدنماي حرفه‌اي ايران,دكتري,, ,پيام عباسي
خوانش زيبايي شناختي از روايت هاي پسااستعماري چينوا آچبه و چيماماندا اديچي,دكتري,, ,پيام عباسي
دكترين سايدها و گفتمان عاطفي در هملت، پاملا، همنام و تيمبوكتو,دكتري,, ,پيام عباسي
اخلاق و تكينگي فناوري در رمان‌هاي منتخب ديويد سيپمسون,دكتري,, ,پيام عباسي
اقتصادهاي آثار كازوآ ايشيگورو,دكتري,, ,پيام عباسي
جستجو:
|
اموزش ترجمه انگليسي متون اسلامي به واسطه مصحف شريف,موسسه فرهنگي، هنري و انتشارات بين المللي الهدي,1402,محمود افروز, پيام عباسي, صفورا ترك لاداني
throbbing between two lives the keatsian sublime in a selection in a selection of t .s. eliots early poetry (1915-1925),نشر پرسش,1401,محمدرضا رهنما, پيام عباسي, حسين پيرنجم الدين
A Treasury of Novel Summaries(1),نگارخانه,1397,محمود افروز, پيام عباسي
A treasury of novel summaries: 2,نگارخانه,1397,محمود افروز, پيام عباسي
(1)Comprehensive Vocabulary Book: Focus on Tests,نگارخانه,1397,محمود افروز, پيام عباسي
(2)Comprehensive Vocabulary Book: Focus on Tests,نگارخانه,1397,محمود افروز, پيام عباسي
Oral Reproduction of Stories,جهاد دانشگاهي اصفهان,1396,محمود افروز, پيام عباسي
Readings in English,جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1396,محمود افروز, پيام عباسي
A Friendly Practical Guide to Literary Schools,پيام علوي,1395,پيام عباسي
سيري در تايخ ساحرگي انگلستان,جهاد دانشگاهي,1395,مسعود وارسته, پيام عباسي, مريم حسين پور
قصه هاي مهار نشدني تاريخ فرهنگي و اجتماعي يك اثر,نگارخانه,1395,پيام عباسي, مسعود وارسته
A Student's Guide to Some Major Plays (تعداد صفحات:266),نگارخانه,1392,كيان پيشكار, پيام عباسي
زندگي: سيري در نهج البلاغه و ادبيات غرب (74ص),نگارخانه,1392,پيام عباسي
A Friendly Practical Guide to Literary Schools(چاپ دوم)-(189ص),پيام علوي,1391,پيام عباسي
Enhance Your Receptive Skills Intermediate-Advanced,پيام علوي,1390,محمود اردودري, پيام عباسي
A Friendly Practical Guide to Literary Schools,پيام علوي,1390,پيام عباسي
Relativism in Physics and Philosophy[دكتر پيام عباسي مترجم كتاب و دكتر خاقاني تاليف و گردآوري كتاب را به عهده داشته اند],انتشارات ارکان,1383,محمد خاقاني اصفهاني, پيام عباسي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان,,,1396 ( 2017 )
لوح تقدير به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشکده زبانهاي خارجي,,,1395 ( 2016 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
205 شكسپير : نمايشنامه ها و روشهاي بازنمايي 1401/10/19 دوشنبه 14:00-16:00
239 شاعران رمانتيك 1401/10/28 چهارشنبه 14:00-16:00
531 ادبيات و نظريه هاي استعماري و پسا استعماري 1401/10/21 چهارشنبه 14:00-16:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal