۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
412
بتول علی نژاد
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : زبانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان شناسی همگانی,دانشگاه اصفهان,ایران,1377-1382
فوق لیسانس,زبان شناسی همگانی,دانشگاه اصفهان,ایران,1375-1377
جستجو:
|
بررسی اکوستیکی همبسته های تکیه در گویش شهرضایی,همایش بین المللی میراث زبانی,بین المللی,سخنرانی,1394,زهرا قانع,بتول علی نژاد,مهدی قربانیان قهرودی | جزئیات
مطالعه رشد واجی در کودکان سه تا پنج ساله در چارچوب نظریه بهینگی,سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی,ملی,سخنرانی,1394,مریم صالح ریاحی دهکردی,احمدرضا لطفی,بتول علی نژاد | جزئیات
تحلیل آکوستیکی آهنگ در گونه‌ی فارسی اصفهانی بر اساس مدل خیزان ،‌افتان و پیوستگی,دومین همایش ملی آواشناسی فیزیکی,ملی,سخنرانی,1393,فرشته مهدوی,بتول علی نژاد | جزئیات
حذف در گفتار کودکان 2-5 ساله فارسی زبان رویکردی واج‌شناختی بر پایه نظریه بهینگی,نهمین همایش زبانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1393,آسیه ایمانی,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی خطاهای املائی مربوط به واکداری در همخوانهای گرفته زبان فارسی در آموزش به اردوزبانان,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی,ملی,سخنرانی,1392,بتول علی نژاد | جزئیات
مقایسه اکوستیکی همخوانهای /؟/ و /h/ در گونه شهرضایی و زبان عربی,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی,ملی,پوستر,1392,بتول علی نژاد,زهرا قانع | جزئیات
بررسی مشکلات اردوزبانان در یادگیری نوشتار واکه /e/ کوتاه زبان فارسی، تحلیل خطاهای فارسی آموزان اردوزبانان در زمین یادگیری نوشتار واکه ی /e/کوتاه زبان فارسی,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی,ملی,پوستر,1392,بتول علی نژاد,زهرا قادری حسب | جزئیات
A phonological approach to the vowels of the common words in the Hindi and Persian languages,The first National conference on teachinf English, Literature and translation,ملی,سخنرانی,1392,بتول علی نژاد,زلفا ایمانی | Detail
واکداری غیر فعال در همخوان های گرفته زبان فارسی,هشتمین همایش زبان شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,بتول علی نژاد | جزئیات
برخی از فرایندهای واجی در گویش قشمی,همایش ملی قشم و چشم انداز اینده,ملی,پوستر,1390,بتول علی نژاد,مسلم رحیمی | جزئیات
تکیه مقولات نحوی زبان فارسی,هفته پژوهش90,هفته پژوهش,پوستر,1390,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی تماس زبانها و نحوه بومی شدگی واژه های انگلیسی در مناطق جنوبی ایران,همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1388,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی فرآیند درج در خوشه های همخوانی وام واژه های انگلیسی در فارسی بر مبنای نظریه بهینگی,اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد,ملی,سخنرانی,1388,ملیحه رحیمی,بتول علی نژاد | جزئیات
تحلیل اکوستیکی نقش های کاربردشناسی مشخصه های نوایی گفتار در زبان فارسی,اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد,ملی,سخنرانی,1388,الخاص ویسی,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی فضای واکه ای واکه های ساده ی زبان فارسی در هجاهای تکیه بر و بی تکیه,اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد,ملی,سخنرانی,1388,بتول علی نژاد,سپیده قرائتی | جزئیات
بررسی میزان دمش و معادله مکانی در انسدادی های زبان فارسی,اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد,ملی,سخنرانی,1388,نوشین شیخ فرشی,بتول علی نژاد | جزئیات
Intonation: Discource Interface in the Samples of Real Speech in Persian,اولین همایش ملی زبان، گفتمان و منظورشناسی,ملی,سخنرانی,1388,الخاص ویسی,بتول علی نژاد | جزئیات
The Phonology of loanwords in Persian,1st International Conference on literature, Languages and Lhnguistics,بین المللی,سخنرانی,1387,بتول علی نژاد | Detail
تحلیلی بر فرآیند مضاعف سازی کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان سازی ساختواژی,نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویشهای ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,علیرضا خان جان,بتول علی نژاد | جزئیات
جنبه های عرفانی و فرهنگی جنسیت گرایی در مثنوی,نخستین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران,ملی,سخنرانی,1387,بتول علی نژاد | جزئیات
ریشه های عرفان از دیدگاه زبانشناسی,قرآن و علوم روز قرآن و ادب 2,ملی,سخنرانی,1387,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی واژگان خاص لهجه جهرمی,همایش ملی زبان شناسی، کتیبه ها و متون,ملی,سخنرانی,1387,بتول علی نژاد,زارعی | جزئیات
مفهوم رسایی از دیدگاه سیبویه و واج شناسی مدرن رویکرد مقایسه ای,همایش ملی زبان شناسی، کتیبه ها و متون,ملی,پوستر,1387,بتول علی نژاد,عاطفه میرسعیدی | جزئیات
بررسی رابطة بین ویژگیهای کاربرد شناختی آوایی وبیان عواطف در زبان فارسی,هفتمین همایش زبان شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1386,بتول علی نژاد,الخاص ویسی | جزئیات
نخستین گام ها به سوی نظریه پردازی در حوزه مطالعات عرفانی براساس زبان شناسی زایشی,دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران,ملی,پوستر,1386,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی جایگاه زن در اصفهان از دیدگاه زبان شناسی و مردم شناسی ساخت گرا ,همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم ، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,پوستر,1385,بتول علی نژاد | جزئیات
مای تعاملی تجلی خود اجتماعی ایرانی,اولین همایش زبان شناسی و آموزش زبان در ایران,ملی,سخنرانی,1384,بتول علی نژاد | جزئیات
کشش جبرانی و مشکلات ساختاری بررسی آن در نظریات واجی,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,بتول علی نژاد | جزئیات
زبان گفتگوی تمدن ها ,اولین همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوی تمدن ها,بین المللی,سخنرانی,1383,بتول علی نژاد | جزئیات
تاثیر عامل فرهنگ بر واژه پذیری,دومین هم اندیشی مسائل واژه گزینی و اصطلاح شناسی,ملی,پوستر,1382,بتول علی نژاد | جزئیات
نظریه های زبان شناختی و نقد ادبی ( از صورتگرایی تا نقش گرایی),ششمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی نسبی گرایانه مقوله جنس در راستای تحول زبان فارسی,نخستین همایش ملی ایران شناسی,ملی,سخنرانی,1381,بتول علی نژاد | جزئیات
بررسی برخی عوامل بازدارنده در تبلیغات تجاری ایران و معرفی برخی راهکارهای زبانشناختی,دومین همایش صنعت تبلیغات ایران,ملی,سخنرانی,1381,بتول علی نژاد | جزئیات
جستجو:
|
بررسی ابعاد دستوری شدن نقش نماهای گفتمانی در زبان فارسی روز مره,دکتری,1394,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
توصیف ساخت نحوی گویش نائینی از دیدگاه رده شناسی,کارشناسی ارشد,1394,رضوان متولیان نائینی,بتول علی نژاد
توصیف دستوری زمان و نمود در گویش جوشقان قالی,کارشناسی ارشد,1394,رضوان متولیان نائینی,بتول علی نژاد
نقش اصل مرز اجباری در عملکرد فرایندهای واجی قلب و همگونی در زبان فارسی در چارچوب نظریه بهینگی,کارشناسی ارشد,1393,بتول علی نژاد,رضوان متولیان نائینی
بررسی آکوستیکی تکیه واژگانی و تکیه زیر و بمی در فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1393,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی صوت‌شناختی همخوان‌های خیشومی در زبان فارسی گفتاری,کارشناسی ارشد,1393,بتول علی نژاد,والی رضایی
بررسی صوت شناختی فضای واکه ای در زبان فارسی و تحلیل آن در چارچوب نظریه پراکندگی سازگاریافته,دکتری,1393,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی ساختار کلام جنسیت در تعاملات گفتاری دانشگاهی,دکتری,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
انضمام مفعول در زبان فارسی:یک بررسی نقش گرا,کارشناسی ارشد,1392,والی رضایی,بتول علی نژاد
بررسی فرایندهای واجی کردی سنندجی بر اساس واج شناسی بهینگی,دکتری,1392,بتول علی نژاد,والی رضایی,محمود بیجن خان
تحلیل انتفادی متون مربوط به مهاجران افغان در رسانه های فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1392,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
بررسی صوت شناختی واکداری در همخوان های سایشی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1392,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی غلط های املای فارسی دانش آموزان کردزبان پایه سوم ابتدایی در مقایسه با دانش آموزان فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1392,بتول علی نژاد,والی رضایی
بررسی دگرگونی های دستوری در متون مطبوعاتی فارسی معاصر,کارشناسی ارشد,1391,والی رضایی,بتول علی نژاد
توصیف تغییرات واجی حاصل از وندافزایی در زبان فارسی بر پایه نظریه واجشناسی واژگانی,کارشناسی ارشد,1391,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
محدودیت های گزینشی در پسوندافزایی اشتقاقی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1391,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
بررسی منشا خطاهای واجی اردوزبانان سه سطح زبان اموزی در یادگیری نوشتار زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1391,بتول علی نژاد,مهین ناز میردهقان
بررسی صوت شناختی دیرش، زیروبمی و نوع منحنی واحدهای آهنگین جملات انگلیسی در فراگیران فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1390,بتول علی نژاد,منوچهر توانگرریزی
مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی,کارشناسی ارشد,1390,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
مقایسه نظام واجی گفتار ترک زبانان تبریز و نسل جدید ترک زبانان تبریزی مقیم تهران,کارشناسی ارشد,1390,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
قوم نگاری گزارش های زنده فوتبال در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1390,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
بررسی صوت شناختی فرایند قلب در گویش لری بویر احمدی,کارشناسی ارشد,1390,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
تحلیل همبستگی میان مشخصه های نوایی گفتار و اطلاعات پیرازبانی در زبان فارسی با تکیه بر مدل شیب,دکتری,1390,بتول علی نژاد,منوچهر توانگرریزی
بررسی صوت شناختی تکیه واژگانی در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1389,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی زبان شناختی گونه فارسی مشهدی ,کارشناسی ارشد,1389,والی رضایی,بتول علی نژاد,محمد رضا پهلوان نژاد
نظریه بهینگی و بومی سازی تغییرات واکه ای و ساختارهای هجایی:وام واژه های انگلیسی در زبان فارسی ,کارشناسی ارشد,1389,بتول علی نژاد,احمد معین زاده
بررسی مقایسه ای آهنگ در گونه ی فارسی اصفهانی و گونه ی فارسی محاوره ای تهرانی در چارچوب مدل خیزان ،افتان و پیوستگی,کارشناسی ارشد,1389,بتول علی نژاد,ساسان سپنتا
بررسی آرایش وندهای اشتقاقی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1389,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
بررسی تاثیر نوع قلم و اندازه ی قلم فارسی و فاصله بین حروف در سرعت تشخیص تکواژها و سرعت خواندن و نوع قلم و آشنایی و نااشنایی دانش اموزان با متن در سرعت خواندن توسط دانش اموزان مقطع راهنمایی,کارشناسی ارشد,1389,منیژه یوحنائی,بتول علی نژاد
بررسی وام وا‍‍ژه های فرانسه در زبان فارسی براساس نظریه بهینگی,کارشناسی ارشد,1388,بتول علی نژاد,نازیتا عظیمی میبدی
بررسی نظام واجی گویش لری بهبهانی و تاثیرات زبان فارسی بر آن در چارچوب نظریه خود واحد ,کارشناسی ارشد,1388,بتول علی نژاد,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی صوت شناختی همخوان های انسدادی غیرانتهایی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1388,بتول علی نژاد,حسین براتی جوی آبادی
مقایسه زبان شناختی گفتار متاثر از دیزارتری با گفتار عادی,کارشناسی ارشد,1388,بتول علی نژاد,مختار ملک پور,منوچهر توانگرریزی
بررسی زایایی گروهی از وند های فارسی و محدودیت های ناظر بر آنها,کارشناسی ارشد,1388,بتول علی نژاد,احمد معین زاده
بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1386,بتول علی نژاد,سید محمدتقی طیب
بررسی مقابله ای سطوح مختلف زبانی بین گویش کرمانجی و فارسی معیار,کارشناسی ارشد,1385,بتول علی نژاد,ساسان سپنتا,سید محمدتقی طیب
توصیف زبانشناختی گونه ی جاهلی زبان فارسی در فیلم ها و برنامه های رادیو و تلویزیون (و مقایسه آن با فارسی معیار),کارشناسی ارشد,1385,بتول علی نژاد,ساسان سپنتا,سید محمدتقی طیب
توصیف زبانشناختی گویش لکی و بررسی موقعیت دوزبانگونگی آن,کارشناسی ارشد,1385,محمد عموزاده مهدیرجی,ساسان سپنتا,بتول علی نژاد
بررسی مقوله جنسیت در مثنوی مولوی,کارشناسی ارشد,1385,بتول علی نژاد,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی وام گیری فارسی از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی شناختی,کارشناسی ارشد,1385,احمد معین زاده,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
قدرت اجتماعی میان فردی و راهکردهای ادب,کارشناسی,1385,بتول علی نژاد
حرکت پرسشواژه در زبان فارسی در رویکرد زایشی,کارشناسی ارشد,1385,سید محمدتقی طیب,بتول علی نژاد
مقایسه زبان گفتار و زبان نوشتار فارسی معاصر در چهارچوب واج شناسی,کارشناسی ارشد,1384,بتول علی نژاد,ساسان سپنتا,سید محمدتقی طیب
بررسی راهکارموافقت و مخالفت در گفتگوهای زبان فارسی و مقایسه آن با یافته های زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1384,سید محمدتقی طیب,بتول علی نژاد
مقایسه حروف اضافه نکانی در فارسی و انگلیسی براساس زبان شناسی شناختی,کارشناسی ارشد,1384,محمد عموزاده مهدیرجی,بتول علی نژاد
جستجو:
|
مبانی آواشناسی اکوستیکی(360ص),تالیف,دانشگاه اصفهان,1391,بتول علی نژاد,فهیمه حسینی بالام
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal